page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
شبکه های کوچک

برق رسانی به ساحات روستایی

در ساحات که اراضی ناهموار، اتصال یک خانه یا یک تجارت را به شبکه ملی مشکل یا ناممکن می سازد، شبکه های کوچک نقش مهمی در قسمت برق رسانی آنها ایفا میکند.

شبکه های کوچک، شبکه های برق مجزا هستند که امکان توزیع برق را از منابع مختلف در مقیاس کوچک مانند فوتوولتیک یا سیستم های بند برق کوچک آبی به خانه ها یا تجارت ها متصل، فراهم می سازد. مخصوصاً در ارتباط به برق رسانی بسیار از ساحات روستایی در افغانستان، شبکه های کوچک میتوانند یک تفاوت اساسی در قسمت دسترسی به برق بیاورد. دسترسی به برق میتواند پیشرفت اجتماعی و اقتصادی را تقویت کند، بنابرین شبکه های کوچک یک انکشاف تحول کننده را ممکن میسازد که هیچ کس از آن عقب نماند.

Background Image Splash Screen
شبکه های کوچک

برنامه دوجانبه

در این برنامه، یک کارخانه تولید انرژی قابل تجدید خواهید ساخت و برق تولید می کنید که سبب پیشرفت اجتماعی و اقتصادی خواهد شد. هنگامی که ظرفیت تولید خویش را افزایش دهید،

برق برای بیشتر از 2400 خانه

شبکه کوچک سولری یک میگاوات بامیان

شبکه کوچک بامیان یکی از بزرگترین شبکه های کوچک سولری ترکیبی جهان است که برای فراهم نمودن برق به یک ولایت جدا افتاده از شبکه استفاده میشود. این سیستم در سال 2013 نصب شده که به بیشتر از 2400 خانواده برق فراهم میکند. این شبکه 1050KW بوده که انرژی آن بین چهار سایت تولیدی تقسیم شده است. هر کدام از این چهار سیستم از ماژول های فوتوولتیک را استفاده میکنند که منابع تولید اولیه را فراهم میسازد و دیزل به عنوان منبع دومی و همچنان بطری ها برای ذخیر انرژی استفاده میشود. شبکه های برق با ذخیره های بطری میتوانند آنهارا در جریان روز چارج نموده و یک برق اضافی را جهت استفاده در شب فراهم میکند.

اندازه سیستم اجازه تهیه برق کافی را برای برق رسانی به بار های اداری و تجاری داده و برعلاوه ضروریت خانواده هارا بطور 24 ساعت رفع میکند. در اکثر اوقات سال، سیستم فوتوولتیک به تمام مشترکان برق فراهم نموده و همزمان بطری هارا چارج مینماید. در جریان شب و اوقاتی که تابش آفتاب کم میباشد، یک جنراتور دیزلی در محل به صورت خودکار (اتومات) فعال شده و بطری هارا چارچ مینماید.

پروگرام انرژی قابل تجدید ولایت بامیان (BREP) همراه با شبکه کوچک فوتوولتیک آن یک مثال خوب برای برق رسانی روستایی با منابع انرژی قابل تجدید میباشد. ماجول های بیشتر فوتوولتیک یا یک بند برق کوچک آبی نزدیک میتواند پلان برای شبکه کوچک بعدی حتی بدون جنراتور های دیزلی باشد.

نیروگاه فوتوولتیک که شبکه کوچک را در ولسوالی روستاق ولایت تخار اکمال میکند.
دسترسی به بعضی ساحات در افغانستان بسیار مشکل میباشد. در چنین ساحات روستایی، شبکه های کوچک میتواند برق قابل پرداخت، مطمئن و پاک را فراهم کند.
خانه ها و تجارت ها میتوانند بصورت مستقیم در یک منبع برق محلی با استفاده از انرژی از آفتاب (فوتوولتیک) یا دریا (بند برق آبی کوچک) وصل باشند.
یک شبکه توزیع ساده ساخته خواهد شد تا نیروگاه تولید برق را با مشترکین وصل کند. (خانه ها یا تجارت ها)
این خانه ها توسط کیبل که از طرف پایه
امنیت این نیروگاه فوتوولتیک میتواند از خطر دزدی تأمین شود.
ساختمان مستحکم در روی زمین که در روی کانکریت قرار گرفته و هیچ کیبل دیده نمیشود. نصب بسیار عالی نیروگاه فوتوولتیک
اتاق تخنیکران - 16 بطری، یک کنترول کننده چارج، 2 مؤلد و یک صندوق فیوز همراه با کیبل کشی بسیار منظم.
نیروگاه های مختلف فوتوولتیک که میتواند به یک تعداد خانه ها و تجارت ها برق فراهم کند.
نیروگاه فوتوولتیک که شبکه کوچک را در ولسوالی روستاق ولایت تخار اکمال میکند.
دسترسی به بعضی ساحات در افغانستان بسیار مشکل میباشد. در چنین ساحات روستایی، شبکه های کوچک میتواند برق قابل پرداخت، مطمئن و پاک را فراهم کند.
0 / 0

نیروگاه فوتوولتیک که شبکه کوچک را در ولسوالی روستاق ولایت تخار اکمال میکند.

دسترسی به بعضی ساحات در افغانستان بسیار مشکل میباشد. در چنین ساحات روستایی، شبکه های کوچک میتواند برق قابل پرداخت، مطمئن و پاک را فراهم کند.

خانه ها و تجارت ها میتوانند بصورت مستقیم در یک منبع برق محلی با استفاده از انرژی از آفتاب (فوتوولتیک) یا دریا (بند برق آبی کوچک) وصل باشند.

یک شبکه توزیع ساده ساخته خواهد شد تا نیروگاه تولید برق را با مشترکین وصل کند. (خانه ها یا تجارت ها)

این خانه ها توسط کیبل که از طرف پایه

امنیت این نیروگاه فوتوولتیک میتواند از خطر دزدی تأمین شود.

ساختمان مستحکم در روی زمین که در روی کانکریت قرار گرفته و هیچ کیبل دیده نمیشود. نصب بسیار عالی نیروگاه فوتوولتیک

اتاق تخنیکران - 16 بطری، یک کنترول کننده چارج، 2 مؤلد و یک صندوق فیوز همراه با کیبل کشی بسیار منظم.

نیروگاه های مختلف فوتوولتیک که میتواند به یک تعداد خانه ها و تجارت ها برق فراهم کند.

نیروگاه فوتوولتیک که شبکه کوچک را در ولسوالی روستاق ولایت تخار اکمال میکند.

دسترسی به بعضی ساحات در افغانستان بسیار مشکل میباشد. در چنین ساحات روستایی، شبکه های کوچک میتواند برق قابل پرداخت، مطمئن و پاک را فراهم کند.

0 / 0

فرصت های اصلی کدام ها اند؟

  • حتی در ساحات روستایی دسترسی مطمئن به برق فراهم میکند.
  • تسریع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی
  • راه حل مؤثر از نگاه اقتصادی از مقیاس کوچک به مقیاس مفید
  • ظرفیت وصل سازی آنها به شبکه های بزرگتر و بنابرین، میتواند به عنوان یک ذخیره گاه جهت کاهش نوسانات شبکه استفاده شود.
  • یکپارچگی بسیار عالی منابع انرژی قابل تجدید، مخصوصاً فوتوولتیک و بند برق آبی کوچک